Marine GASKETS

G01


LMZ & CLAMPING PORTHOLE GASKETS

EPDM-20JIS

G02

Classic & slim hatch gaskets

EPDM - 50&30 JIS

G03

flush hatch gaskets

epdm - 20 jis

G04

light weight flush hatch gaskets

epdm - 50&30 jis

G05

d00, dh00, d01
weathertight door gasket

epdm - 40 jis

G06

watertight door gasket

epdm - 30 jis

G07

steel hatch & door gasket

epdm - 25 jis

G08

hdxx cast hatch gasket

epdm - 35 jis

G09

watertight door & hatch gasket

epdm - 30 jis